طراحی سایت

ماموریت

1- کاهش تلفات انرژی موتورهای الکتریکی به میزان حداقل ١٠ درصد، ناشی از افزایش بازده

2-  پیشرو در امر پژوهش با رویکرد دستیابی به مرزهای دانش و همچنین دارای جایگاه اول منطقه در عرصه طراحی، تولید و ارتقای فناوری با قابلیت رقابتی و رویکرد صادراتی

3- جایگاه نخست مصرف در محصولات ساخت داخل