طراحی سایت

اهداف کلان

1-  کسب فن آوری مناسب با هدف کاهش مصرف انرژی به میزان حداقل ٩,٩٠٠ گیگاوات ساعت در بخش خانگی

2- کسب فن آوری مناسب با هدف کاهش مصرف انرژی به میزان حداقل ٤,٣٠٠ گیگاوات ساعت در بخش صنعت

3- کسب فن آوری مناسب با هدف کاهش مصرف انرژی به میزان ١٥٠ گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی