تصویب نهایی استاندارد " ماشین‌های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک" توسط کمیته ملی انرژی

18 مهر 1396 13:14
پیرو جلسه کمیته ملی تدوین و بازنگری استاندارد مصرف انرژی الکتروموتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک که در تاریخ 18/07/96 با حضور نمایندگانی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و پژوهشگاه نیرو برگزار گردید پیش نویس استاندارد معیار مصرف انرژی الکتروموتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک تحت عنوانماشین‌های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک "که قبلا توسط کمیته فنی تصویب شده بود ، مورد تصویب نهایی کمیته ملی انرژی جهت چاپ و ابلاغ قرار گرفت