تصویب نهایی استاندارد " ماشین¬های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای AC سرعت متغیر" توسط کمیته ملی انرژی

21 شهریور 1396 13:11

پیرو جلسه کمیته ملی تدوین و بازنگری استاندارد مصرف انرژی الکتروموتورهای القایی سه فاز و تک فاز  سرعت متغیر که در تاریخ 96/06/21 با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته برگزار گردید ، پیش نویس استاندارد معیار مصرف انرژی الکتروموتورهای القایی سه فاز و تک فاز سرعت متغیر تحت عنوان" ماشین¬های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای AC سرعت متغیر"  که قبلا توسط کمیته فنی تصویب شده بود ، مورد تصویب نهایی کمیته ملی انرژی جهت چاپ و ابلاغ قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید که پس از اعلان اجباری بودن این استاندارد، واردات کلیه الکتروموتورهای القایی سه فاز و تک فاز سرعت متغیر به داخل کشور مطابق قوانین و استانداردهای جاری اتحادیه اروپا انجام گردد.